TERMINOS Y CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE ESTE SITIO WEB

Conform artikel 10 van wet 34/2002, van 11 juli, worden de diensten van de Information Society and Electronic Commerce (LSSICE) hieronder de identificerende gegevens van de VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA vermeld.

Sociale naam: VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA;

Fiscaal identificatienummer: 48317282D

Adres: Ctra. Nationaal 332 – Km 120.5c/ Klooster 143El Campello AlicanteSpain

Merk: CAMPING COSTA BLANCA

E-mail: info@campingcostablanca.comTelefoon: +34 965630670

Website: www.campingcostablanca.com

Deze website is gemaakt door VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA voor informatieve doeleinden en voor persoonlijk gebruik van gebruikers. Via deze juridische kennisgeving is het de bedoeling om de toegang en het gebruik van deze website te reguleren, evenals de relatie tussen de website en haar gebruikers. Door toegang te krijgen tot deze website worden de volgende algemene voorwaarden geaccepteerd.

De eenvoudige toegang tot deze website impliceert geen enkele vorm van commerciële relatie tussenvictor LUIS GONZALEZ ILARDUY en de gebruiker.

Toegang en navigatie op deze website houdt in dat de daarin opgenomen wettelijke waarschuwingen, voorwaarden en gebruiksvoorwaarden worden geaccepteerd en op de kennis gesteld.

De eigenaar van de website kan diensten of producten aanbieden die aan zijn eigen specifieke voorwaarden kunnen worden onderworpen, die, in het geval van het geval, deze voorwaarden vervangen, voltooien en/of wijzigen, en waarover de gebruiker in elk specifiek geval op de hoogte zal worden gesteld.

Privacybeleid.

Dit privacybeleid regelt de verwerking van VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA als VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA eigenaar van de site www.campingcostablanca.com,voert de persoonlijke gegevens die door de gebruikers van de pagina.

VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA gebruikt de gegevens die u ons verstrekt voor de volgende doeleinden:

    • Om de ontwikkeling, afhandeling en uitvoering van het koopcontract dat gepaard gaat met de verwerving van een product of dienst gepubliceerd op de website mogelijk te maken;
    • Om alle verzoeken bij te wonen die de gebruiker ons aan het doen is;
    • U informatie verstrekken over diensten of producten die voor u interessant kunnen zijn, inclusief het verzenden van commerciële communicatie via elektronische weg, zoals SMS- of MMS-berichten en e-mail; evenals het maken van telefoongesprekken.

De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt onderhouden of voor de tijd die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA verwerkte gegevens zijn die door gebruikers worden verstrekt via de overeenkomstige formulieren voor het verzamelen van gegevens en, in voorkomend geval, gegevens die vervolgens worden verzameld of verkregen voor de vervulling van de in elk geval voorzage van de doeleinden. In die zin zijn alle velden die in een vorm zijn gemarkeerd met een sterretje (*) verplicht te voltooien, zodat het weglaten van een van hen kan leiden tot de onmogelijkheid dat wij de gevraagde diensten kunnen leveren. Bovendien verklaart de gebruiker, door ons hun gegevens via de verstrekte formulieren of per e-mail aan de bijbehorende mailboxen te sturen, dat de verstrekte informatie en gegevens juist en waarheidsgetrouw zijn, dat hij ouder is dan 18 jaar en dat hij de wettelijke capaciteit heeft om contracten aan te gaan.

Als verwerkingsverantwoordelijke verbindt VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA zich ertoe, in de bij wet vastgestelde voorwaarden, de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie die door gebruikers van de website wordt verstrekt, te respecteren; evenals om de uitoefening van uw rechten van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen de verwerking van uw gegevens te waarborgen. De gebruiker kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres info@campingcostablanca.comDe gebruiker moet ons een kopie van zijn/haar nationale identiteitsbewijs, paspoort of enig ander document dat zijn/haar identiteit bewijst, verstrekken.

Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen het blijven ontvangen van commerciële communicatie door te disregeren naar de nieuwsbrieven door middel van de “uitschrijflink” aanwezig in alle nieuwsbrieven of door het sturen van een e-mail naar het adres info@campingcostablanca.com aangeeft in de onderwerpregel BAJA.

Intellectueel eigendom.

De broncode, grafische ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, geluiden, animaties, software, teksten, evenals informatie en inhoud verzameld namens de VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA worden beschermd door de Spaanse wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van de sociale naam van VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYAy reproductie en / of publicatie is niet toegestaan, geheel of gedeeltelijk, van de website, noch de computer behandeling, de verspreiding, de verspreiding ervan, of de wijziging, transformatie of decompilatie, of andere rechten wettelijk erkend aan de eigenaar, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van hetzelfde, VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA

De gebruiker mag het materiaal dat op deze website verschijnt uitsluitend en uitsluitend gebruiken voor persoonlijk en privégebruik, omdat het gebruik ervan voor commerciële doeleinden wordt verboden of om illegale activiteiten uit te voeren. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele eigendom worden uitdrukkelijk voorbehouden doorVICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA.

VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA zal onthullen door de naleving van de bovenstaande voorwaarden met betrekking tot het juiste gebruik van de inhoud gepresenteerd op haar webpagina’s, de uitoefening van alle civiele en strafrechtelijke acties die overeenkomen met haar in het geval van inbreuk of schending van deze rechten door de gebruiker.

Toegang als gebruiker.

Een gebruiker kan worden verplicht om bepaalde registratiegegevens aan te geven. Een noodzakelijke voorwaarde voor het gebruik van deze website, de diensten en documenten in de gepubliceerde is dat alle registratiegegevens die door de gebruiker worden verzonden nu en in de toekomst correct, echt en volledig zijn en overeenkomen met de huidige situatie.

U stemt ermee in om onmiddellijk te communiceren met VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA. alle wijzigingen die betrekking hebben op uw registratie. Deze mededeling moet hiervoor gericht zijn op het post- of e-mailadres van VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYAindicada op deze website.

VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYAti heeft het recht om de gebruiker de toegang tot deze website en/of een van haar bronnen, diensten en de inhoud van de site te ontzeggen en, in voorkomend geval, het bestaande klantenaccount te annuleren of op te schorten, indien zij van mening is dat de gegevens onjuist, onjuist of onvolledig zijn of als u om andere redenen, naar eigen inzicht, dergelijke passende maatregelen overweegt.

Wachtwoorden en gegevens van klanten.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het geheim te houden over hun wachtwoord, rekeningnummers en andere bestaande gegevens, evenals alle activiteiten die worden uitgevoerd met betrekking tot het account van de gebruiker. Alle ongeoorloofde gebruik van het account van de gebruiker of andere inbreuken op de beveiliging moet onmiddellijk worden meegedeeld, aan VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYAS uw toegangsgegevens zijn uitsluitend geldig voor u en u bent niet gerechtigd om uw accountnaam, uw ID of uw wachtwoord aan andere mensen bekend te maken of om ze voor u beschikbaar te stellen. Elke openbaarmaking van uw accountnaam en wachtwoord door u kan leiden tot de beëindiging van uw toegang en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend door u overgenomen.

Toegestaan en verboden gebruik van deze website.

VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYAcnies de gebruiker een beperkte toestemming voor toegang tot deze website en de inhoud ervan, alsmede de exploitatie ervan als een bron van ondersteuning en communicatie alleen voor de doeleinden bepaald op deze website, op voorwaarde dat alle aanwijzingen van intellectuele eigendom en beschermde rechten (indien van toepassing) met betrekking tot de inhoud van de website worden gehandhaafd.

Alle andere toepassingen van de website, met inbegrip van gebruik voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde, evenals wijziging, distributie, verzending en download van de site (met uitzondering van paginacaching), nieuwe publicatie of Reverse Engineering, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYAan verboden (op voorwaarde dat een dergelijk verbod niet is uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving). De vergunning voor het gebruik van de website omvat niet, maar is niet beperkt tot, commerciële exploitatie of distributie van de inhoud van de website, de registratie van lijsten, beschrijvingen of prijzen van producten, media of diensten, alsmede voor het afgeleide gebruik van deze website of de inhoud van de website (inclusief framing), downloaden of kopiëren van informatie ten behoeve van andere handelaren , elk gebruik van data mining tools, robots of dergelijke voor het registreren en verwijderen van gegevens, het gebruik van website-inhoud in elke omgeving van de website, server of computers in een netwerk, of het gebruik van website-inhoud die een relatie suggereert met producten, ondersteuning of diensten, VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA

Geen garanties over alle informatie opgenomen.

VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYAse verbindt zich via dit medium niet aan misleidende reclame te maken. Hiertoe worden formele of numerieke fouten die kunnen worden gevonden in de inhoud van de verschillende secties van de VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA-website derhalve niet beschouwd als misleidende reclame als gevolg van een onvolledig of gebrekkig onderhoud en/of bijwerking van de informatie in deze secties. VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYAjump als gevolg van de bepalingen van deze sectie, verbindt zich ertoe om het te corrigeren zodra het zich bewust wordt van dergelijke fouten. Hoewel VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYAha heeft getracht de juistheid, betrouwbaarheid en actualiteit van alle inhoud van de website te verifiëren, inclusief – maar niet beperkt tot – de gegevens over de producten, prijzen, functies, diensten, ondersteuning en anderen, evenals de beschrijvingen ontvangen van derden, echter, VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYAno geeft enige garantie met betrekking tot de juistheid van verklaringen van welke aard dan ook, , opgenomen op deze website. Alle materialen, producten, media, diensten of informatie in of waarnaar op deze website wordt verwezen, kunnen verouderd raken. VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA. verbindt VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA zich er niet toe elke aansprakelijkheid voor fouten of nalatigheden van welke aard dan ook in de inhoud van de website voortdurend bij te werken (mits een dergelijke vrijstelling niet in strijd is met de garanties en andere voorwaarden die kunnen zijn vastgesteld met betrekking tot de verkoop van producten of diensten van , VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYAAny beslissing op basis van informatie opgenomen in de inhoud van de website (of gebruiker) komt overeen met de enige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYAno zorgt ervoor dat de functies of diensten op deze website of andere interacties via deze continu beschikbaar zullen zijn, zonder onderbrekingen, veilig en zonder fouten, of dat alle fouten zullen worden gecorrigeerd of dat deze website of de server die het beschikbaar maakt vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke componenten. VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA neemt geen verantwoordelijkheid voor schade of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen verslechteren of binnenvallen als gevolg van uw toegang tot of het gebruik van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, het downloaden van afbeeldingen, software of andere inhoud van de website. In het geval dat de inhoud van de website enige behoefte aan onderhoud, reparatie of correctie van de apparatuur of bestanden genereert, komen alle kosten die hiermee worden gemaakt voor rekening van de gebruiker.

Links naar deze website.

VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA kan hyperlinks naar andere internetwebsites of hun bronnen maken. Aanvaarding van deze links naar deze website is uitsluitend voor bevrediging en betekent niet dat VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA de andere website of enige relatie met de exploitanten daarvan aanvaardt. VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYAits gebruikers om hun eigen oordeel te gebruiken bij het bezoeken van externe websites en middelen.

Relaties die door een gebruiker met externe websites worden tot stand gebracht, lopen alleen gevaar.

VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA heeft de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie op websites die via links of toegankelijk via deze website zijn gekoppeld of die links bevatten naar de website(en) van, niet geverifieerd, VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA ondersteunt de inhoud, promotie, producten, ondersteuning, diensten of ander materiaal dat kan worden verkregen op dergelijke websites of via hen, neemt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke materialen. VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYAno is verantwoordelijk voor de juistheid, naleving van het auteursrecht, legitimiteit of fatsoen van materialen en informatie op websites, met uitzondering van eventuele garantie door hen, die stilzwijgend wordt begrepen opgenomen. VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYAno neemt geen directe of indirecte verantwoordelijkheid op zich voor schade veroorzaakt of naar verluidt veroorzaakt door het gebruik van inhoud, producten, ondersteuning of diensten die beschikbaar zijn op of via externe websites of bronnen, of om erop te vertrouwen.

Gebruik sessiecookies.

Om de sessie van de gebruiker, de website, victor luis gonzalez ILARDUYA gebruikt sessie cookies wanneer de gebruiker door de websites en webpagina’s bladert. Door middel van deze cookies identificeert het systeem de gebruiker, waardoor de gebruiker zijn/haar identiteitsbewijs en wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren, terwijl hij zijn aanpassingen, gegevens met betrekking tot zijn/haar lopende aankopen en andere accountgegevens van de VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA-klant kan behouden. De gebruikte cookies kunnen geen gegevens van uw harde schijf lezen. Deze cookies slaan codes op die de vastgestelde sessie identificeren en niet uw persoon. De gebruikte cookies zijn niet schadelijk en worden alleen gebruikt tijdens de sessie van de gebruiker.

Wijzigingen van deze website en deze voorwaarden.

VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYYOU kan te allen tijde met of zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten, functies, ondersteuning, diensten, programma’s, prijzen en/of andere inhoud van de website.

VICTOR LUIS GONZALEZ ILARDUYA kan de wijzigingen van deze voorwaarden (of andere inhoud van de website) aankondigen door ze op deze website of via andere communicatiemiddelen te presenteren. Gebruikers die deze website bezoeken, na dergelijke wijzigingen of nieuwe voorwaarden te hebben aangebracht en deze op een andere manier hebben meegedeeld, zijn verplicht hieraan te voldoen zodra zij op de website zijn gepubliceerd of op een andere manier zijn gecommuniceerd, zelfs als de gebruiker geen toegang heeft tot de pagina waarop de wijzigingen of nieuwe voorwaarden worden gepresenteerd.

Oplossing van internationale conflicten.

Voor de beslechting van geschillen die kunnen ontstaan met klanten of gebruikers van deze pagina die in de EU wonen, kan u contact opnemen met het INTERNATIONAL CONFLICT PLATFORM via de volgende link

http://ec.europa.eu/consumers/odr/